Convocado, para 2011, o XXIII Premio de Narrativa Torrente Ballester

3 Xaneiro 2011

Bases_premios_literarios,Premios

Co ánimo de contribuír a acrecentar a calidade fabuladora e creativa que caracteriza os nosos escritores, así como de homenaxear o ferrolán Gonzalo Torrente Ballester, a Deputación Provincial da Coruña convoca o XXIII Premio de narrativa Torrente Ballester, de acordo coas seguintes:

BASES

Primeira.- Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores a esta, e que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas en castelán ou en galego.
Segunda.- Outorgarase un premio único e indivisible dotado con 25.000 euros, estando suxeita esta cantidade ás retencións legais que lle sexan de aplicación. A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, reservándose durante dezaoito meses os dereitos de edición da mesma.
Terceira.- As obras serán de tema e extensión libres, podendo presentarse novelas, relatos e conxuntos de relatos. As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na carátula: XXIII Premio de narrativa Torrente Ballester, título da obra e lema ou pseudónimo; o tratamento de texto será Word ou OpenOffice. No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A 4, tamaño de letra 10, espazo 1 1/2, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados. Cada obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre aparte; no exterior do sobre farase constar o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, incluirase unha declaración expresa de a obra ser inédita e non ter sido premiada, até a data de presentación, en nengún outro certame ou premio.
Cuarta.- O prazo de presentación de orixinais comezará ao día seguiente ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e finalizará o 1 de xullo de 2011. Os orixinais enviaranse á Deputación da Coruña, Avenida Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre: XXIII Premio de narrativa Torrente Ballester.
Quinta.- O xuri estará presidido polo presidente da Deputación e formarán parte do mesmo: un representante da familia Torrente Ballester, a deputada presidenta da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico, e seis persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario. O xuri será nomeado polo presidente da Deputación e actuará como secretario o da corporación ou o funcionario no que este delegar. A composición do xuri publicarase con anterioridade á súa reunión no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de se poderen interpoñer os recursos legais pertinentes.
Sexta.- Os participantes teñen a obriga de comunicaren á Deputación a concesión de calquera premio que obtiver a obra presentada, no momento en que esta situación se producir, o que dará lugar á súa exclusión deste concurso. O xuri actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Aos efectos da validez da súa constitución, será de aplicación o disposto no artigo 26.1 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administraciones públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O xuri non poderá declarar deserto o premio e presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para resolvelo. O fallo do xuri terá lugar no cuarto trimestre do ano 2011 e darase a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación, así como a través dos medios de comunicación. A plica correspondente á obra que resultar finalista poderá ser aberta polo secretario do xuri coa fin de que, de o permitir o seu autor, poida darse a coñecer o seu nome.
Sétima.- Non se devolverán as obras presentadas non premiadas e a partires do día seguinte ao do fallo do xuri serán destruídas.
Octava.- A presentación das obras supón a aceptación destas bases por parte dos autores.

A Coruña, 20 de decembro de 2010