«Formación e Orientación Laboral»: proxecto de Xerais para o curso 2012/13 Coñéceo!

14 Maio 2012

Libros_texto_ciclos_formativos,Novidades

PROXECTO XERAIS PARA FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

(Novidade Curso 2012-2013)

CONTIDOS ADAPTADOS Á NOVA NORMATIVA LABORAL

O módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL), catalogado como de carácter especial pola Lei Orgánica de Educación, forma parte do currículo de todos os ciclos formativos que integran a Formación Profesional regrada. Todos os alumnos e alumnas que pretenden converterse en futuros profesionais deben recibir unha formación básica xeral con independencia do seu perfil profesional. Deberán coñecer os seus dereitos e deberes como traballadores por conta allea, recibir formación básica en prevención de riscos laborais e adestrarse nas técnicas de busca de emprego que posibiliten a súa inserción laboral.
O currículo do módulo é común en todos os ciclos de Formación Profesional regrada, con independencia das cualificacións profesionais que se poidan adquirir coa obtención de cada título, e esta circunstancia posibilita a súa validación académica cando un alumno ou alumna superou este módulo noutro ciclo formativo, xa sexa de grao medio ou superior. Isto supón unha importante novidade no deseño curricular establecido pola LOE para este módulo.
O proxecto educativo de Edicións Xerais de Galicia para Formación e Orientación Laboral, ofrece uns contidos totalmente adecuados ao Deseño Curricular Base establecido por decreto da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, documento que foi manexado tamén para a elaboración da proposta didáctica. Ademais, os datos están actualizados con respecto á nova normativa laboral.
O libro do alumnado estrutúrase en 15 unidades didácticas onde se desenvolven en profundidade os contidos cunha presentación visual, moi clara, e cunha redacción sintética que facilita a comprensión por parte do alumnado. Ademais, proporciónase información adicional, casos prácticos resoltos e actividades de avaliación dos coñecementos adquiridos.

Descarga un folleto sobre o libro.

 

Empresa e Iniciativa Emprendedora

1 Setembro 2010

Empresa_e_Iniciativa_Emprendedora,Libros_texto_ciclos_formativos,Libros_texto_ESO,Noticias,Unidades_de_mostra_en_pdf

Acaba de aparecer o manual de Empresa e Iniciativa Emprendedora que pode ser utilizado como material para o alumnado tanto na materia dos ciclos formativos da LOE «Administración, xestión e comercialización na pequena empresa» como na materia optativa de ESO «Obradoiro de iniciativas emprendedoras».

Preparado por Albano Alonso Blanco, Roxelio Mariño Leiro, Xosé Lois Ríos Paredes, José Antonio Pérez Torres e Iago Xabier Mariño Prieto, Empresa e Iniciativa Emprendora é o primeiro material publicado en Galicia e en galego sobre esta materia. No noso espazo web pode baixarse a programación xeral e por unidades, así como a programaión adaptada á materia «Obradoiro de iniciativas emprendedoras» de 2º ciclo de ESO.

Aquí pode consultarse en pdf a mostra dunha das unidades e a estrutura e contidos do libro.

Pregamos ao profesorado interesado que se poña en contacto coa Comercial Grupo Anaya.